Γενικά

Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: Υπεύθυνοι οι σύλλογοι σε περίπτωση επεισοδίων

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση αθλητικό νομοσχέδιο τα σωματεία θα είναι υπεύθυνα σε περίπτωση επεισοδίων από τους οπαδούς τους.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση από τον Λευτέρη Αυγενάκη αλλάζουν πολλά γενικότερα στο αθλητικό κομμάτι, αλλά και σε εκείνο των οπαδών.

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω τονίζεται πως: «Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων».

Από εκεί και πέρα αλλάζει το καθεστώς τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη συντήρηση ενός συνδέσμου αφού πέρασε από τις άδειες που θα πρέπει να έχει, θα δημιουργηθούν μεταξύ άλλων ειδικές ταυτότητες μελών διάρκειας ενός έτους και άλλα πολλά.

Διαβάστε αναλυτικά όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου: Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 11 προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41Β
Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, ΤΑΑ ή ΑΑΕ

. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε..

Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 41Δ.

Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. επί των λεσχών τους.

2. ΜΕΛΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β΄, γ΄ και δ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να προβεί στην αναγνώριση λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση ενός αθλητικού σωματείου ή του αντίστοιχου Τ.Α.Α. ή της αντίστοιχης Α.Α.Ε.,
ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 3,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) κάθε ιδρυτικού μέλους, ότι δεν εκτίει ποινή βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130, και
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε λέσχη τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο μητρώου μελών, το οποίο θεωρείται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων – εξόδων), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά της μπορούν να έχουν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τα γραφεία της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α ή της Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’ 95).

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της οικείας Περιφέρειας:

α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμών εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,

γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν την υποβολή τους,

δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β` και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης. Την παραπάνω γραπτή ανανέωση της συναίνεσης μπορεί να χορηγεί και έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως, με αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της λέσχης.

8. Η Α.Α.Ε., το Τ.Α.Α. ή το σωματείο που έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους, έχουν το δικαίωμα να ζητούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη λέσχη ή από τη Γ.Γ.Α. αντίγραφα των στοιχείων των περ. α` και β` της παρ. 7.

9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην παρ. 6 του παρόντος,
ΥΥ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β΄ της περ. ε΄ της παρ. 7 του παρόντος.

10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία.

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των λεσχών, τη λειτουργία και τον έλεγχο τους.

12. Δύναται να ιδρυθεί μια (1) μόνο αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, φέρουσα την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων», με μέλη τουλάχιστον δέκα (10) λέσχες, φιλάθλων αναγνωρισμένες από διαφορετικά μεταξύ τους αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τον παραπάνω πανελλήνιο σύνδεσμο είναι η Γ.Γ.Α.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης, την εποπτεία της λέσχης αυτής από τη Γ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία της».

YellowRadio.gr

Yellow Radio FM 101.7, το ραδιόφωνο στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης! Το ραδιόφωνο που τολμάει να συγκρουστεί!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button